Tuesday, July 5, 2011

2011年8月预测将会宣布派息的上市公司

不知不觉2011年已经过了一半,趁这个时候检讨一下自己的投资组合。

2011年上半年,除了股息比去年同期增加了155.75%,整体组合其竟然还在持平(1月1日至今)。而股息增加的主要原因,是因为在Fixed Income的投资组合里加入了ARREIT、WELLCAL、BSTEAD和PARAMON。

唉!想在股市赚钱还真是不容易!还好有股息,带给我些许的安慰。:-)


以下是过去两年(2009 & 2010)在8月份都有宣布派息的上市公司:-

名称 2009年8月
派息(扣税前)
(RM)
2010年8月
派息(扣税前)
(RM)
目前股价

(RM)
AHEALTH0.05250.04003.090
AHP0.03250.03601.050
AMWAY0.07000.09009.520
APM0.06000.08004.810
APOLLO0.20000.25003.080
ASIAPLY0.00250.00250.160
AXREIT0.02820.03052.440
BIPORT0.07500.07506.700
BSTEAD0.05000.10006.070
CARLSBG0.05000.07507.370
CENBOND0.04000.02000.685
DAIMAN0.10000.10001.900
DELEUM0.05000.03501.600
DRBHCOM0.02500.02502.200
EIG0.01500.00500.450
ELSOFT0.01000.01000.490
ENG0.03000.06001.810
GENM0.03000.03603.660
GENP0.03750.04007.920
GENTING0.03000.033011.160
GUANCHG0.00750.02002.670
GUH0.04000.05501.180
HEKTAR0.02400.02501.340
HSL0.01000.01201.700
IOICORP0.02000.10005.280
JTINTER0.15000.15007.050
KFC0.08000.10003.830
KIANJOO0.02500.06252.120
KSENG0.04000.04004.180
LMCEMNT0.15000.08007.470
LTKM0.05000.07001.920
MBMR0.03000.05003.210
MFCB0.02000.02001.700
NAIM0.03000.05002.480
NCB0.07000.07004.400
NESTLE0.50000.500047.200
NTPM0.01450.01450.535
OPCOM0.01500.01500.820
PARAMON0.13000.15002.000
PLUS0.06500.07504.510
PMBTECH0.00750.00750.580
PMETAL0.00750.01002.230
PPB0.05000.700017.580
QSR0.04000.06005.890
RHBCAP0.05000.05009.030
SBCCORP0.01500.01500.905
SCGM0.02500.03000.525
SEEHUP0.03600.05400.880
SHANG0.03000.03002.640
SHELL0.00200.200010.360
SIME0.15300.03009.250
SLP0.02000.01000.365
SSTEEL0.02500.05002.180
SWKPLNT0.03000.04002.410
TCHONG0.05000.06004.790
TM0.10000.13003.950
TOMYPAK0.03000.01400.965
UAC0.12000.12003.180
UMW0.06000.10007.310
WARISAN0.05000.06002.600
WASEONG0.02500.02002.380
WCT0.05000.05003.120
WELLCAL0.03000.02501.190
希望以上的资料无误,要不然请大家多多包涵!以上的资料只供参,并不具备任何买卖建议。请在做出投资决定前,到Bursa Malaysia的网站里的Company Announcement再查证,网址:.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...